ALGEMENE VOORWAARDEN

van New Power Energy AG

voor PRIVATE KLANTEN uit de EU

1Geldigheid van de voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten met particuliere klanten uit de Europese Unie (hierna “kopers”), die worden ingevoerd via de website van New Power Energy AG (np-energy.com / np-solar-set.com) – gesloten zijn.

1.2 De bestelling wordt bevestigd door New Power Energy AG (hierna “Verkoper”). De overeenkomst komt tot stand zodra de orderbevestiging bij de koper aankomt. Als de bevestiging niet binnen een redelijke termijn wordt ontvangen, is de koper verplicht contact op te nemen met de verkoper. Indien de koper dan niet binnen 14 dagen een schriftelijke reactie van de verkoper ontvangt, beschouwt de koper dit als een weigering van zijn bestelling en heeft hij het recht de overeenkomst met een andere leverancier te sluiten.

1.3 Voor verkoopovereenkomsten die op een andere manier zijn gemaakt, b.v. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing per telefoon, fax of brief. De kopers worden in de orderbevestiging geïnformeerd waar ze de algemene voorwaarden op internet kunnen downloaden.

2. Prijzen en speciale aanbiedingen

2.1 De prijzen zijn vermeld in EUR. Belasting over de toegevoegde waarde op basis van de nationaal erkende nationale toewijzing en vergoeding voor vroegtijdige recycling en verwerkingskosten zijn inbegrepen. Verzendkosten worden extra in rekening gebracht.

2.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Voor de kopers gelden de prijzen die op de besteldatum op de website zijn gepubliceerd.

2.3 De voorwaarden voor acties en kortingen zijn te vinden in de relevante informatie

3. Leveringsvoorwaarden en risico-overdracht

3.1 De levering vindt zo spoedig mogelijk plaats. De koper kan te allen tijde achter zijn leveringsstatus komen. Als hij de goederen niet binnen 28 dagen ontvangt of binnen 14 dagen na zijn statusvraag geen antwoord ontvangt over de leveringsstatus, heeft de koper het recht om af te zien van de levering.

3.2 Het gebruik en het risico van de goederen gaan over op de koper indien hij of een door de koper genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Onverminderd de rechten van de consument jegens de vervoerder, gaat het risico op de consument over bij overdracht van de goederen aan de vervoerder, indien de vervoerder in opdracht van de consument de goederen heeft vervoerd. In het laatste geval draagt ​​de koper met name het risico van verlies of beschadiging van de goederen tijdens transport.

4. Herroepingsrecht

4.1 Tenzij een van de uitzonderingen volgens artikel 4.3 van toepassing is, heeft de koper recht op een termijn van 14 dagen waarbinnen hij de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder andere kosten dan bedoeld in de artikelen 4.12, 4.15 en 4.16 kan herroepen.

4.2 Onverminderd de paragrafen 4.4 en 4.5, eindigt de annuleringsperiode voorzien in paragraaf 4.1 voor verkoopcontracten 14 dagen vanaf de dag waarop de koper of een door de koper genoemde derde, die niet de vervoerder is, fysiek eigenaar wordt van de goederen of

 • indien de koper meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling, die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de koper of een door de koper genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen fysiek in bezit krijgt
 • bij levering van goederen in meerdere deelzendingen of stuks vanaf de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, fysiek in het bezit komt van de laatste deellevering of het laatste stuk.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

4.3 In overeenstemming met de EU-richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/83 / EU) heeft de koper geen herroepingsrecht indien

 • Goederen leveren die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften;
 • er worden verzegelde goederen geleverd die om gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd;
 • Goederen worden afgeleverd die door levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd

Niet op de hoogte van het herroepingsrecht

4.4 Als de verkoper de koper niet heeft geïnformeerd over zijn herroepingsrecht, verstrijkt de annuleringsperiode 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke annuleringsperiode in overeenstemming met artikel 4.2.

4.5 Als de verkoper de koper de informatie vermeld in paragraaf 4.4 heeft gegeven binnen 12 maanden vanaf de dag gespecificeerd in paragraaf 4.2, eindigt de annuleringsperiode 14 dagen na de dag waarop de koper deze informatie heeft ontvangen.

Maak gebruik van het herroepingsrecht

4.6 De koper zal de verkoper vóór het verstrijken van de annuleringsperiode op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te annuleren. De koper kan het ook

 Gebruik het modelformulier voor herroeping van APPENDIX II (terug) of

 een overeenkomstige verklaring in een andere vorm afleggen waarin duidelijk wordt aangegeven dat hij besluit de overeenkomst te herroepen.

4.7 De annuleringsperiode gespecificeerd in clausules 4.2, 4.4 en 4.5 is vervuld als de koper een kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht stuurt voordat de annuleringsperiode afloopt.

4.8 De bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

Gevolgen van terugtrekking

4.9 Met de uitoefening van het herroepings- of herroepingsrecht zijn de verplichtingen van de contractpartijen te vervullen of om het koopcontract te sluiten.

Verplichtingen van de verkoper bij annulering

4.10 De verkoper moet alle van de koper ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten, onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij op de hoogte is gesteld van het besluit van de koper om het contract te annuleren, terugbetalen overeenkomstig artikel 4.6

4.11 De verkoper zal de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel dat door de koper werd gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de koper en op voorwaarde dat de koper valt als gevolg van een dergelijke terugbetaling. geen kosten.

4.12 Onverminderd artikel 4.10 is verkoper niet gehouden tot vergoeding van meerkosten indien koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste door verkoper aangeboden standaard levering.

4.13 De verkoper kan terugbetaling weigeren totdat zij de goederen heeft teruggekregen of totdat de koper het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt, tenzij de verkoper heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen.

Verplichtingen van de koper bij annulering

4.14 De koper moet onmiddellijk of in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij de verkoper van zijn beslissing om de overeenkomst te annuleren kennis heeft gegeven, aan de verkoper of een van deze laatste om deze te accepteren de bevoegde persoon terug te geven of af te staan, tenzij de verkoper heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. De deadline is gehaald als de koper de goederen verzendt vóór de deadline van 14 dagen.

4.15 De koper draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

4.16 De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

5. Aansprakelijkheid en garantie 

I. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEVOORWAARDEN VOOR DE NP SOLAR SET 

a) Algemeen

5.1 De verkoper garandeert de particuliere klant voor een periode van 60 maanden vanaf levering onder de volgende voorwaarden dat de NP Solar Set vrij is van materiaal- en fabricagefouten en dat de goederen ook de gegarandeerde eigenschappen hebben, geen van hun waarde of geschiktheid zoals voorzien Gebreken die het gebruik belemmeren en overeenkomt met de voorgeschreven prestaties en specificaties.

5.2 Zoals al benadrukt in paragraaf 5.1, wordt deze garantie alleen verleend aan nieuwe particuliere klanten die de NP Solar Set kopen voor doeleinden die buiten hun commerciële, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteiten vallen. Met andere woorden, deze garantie is alleen van toepassing op klanten die de NP Solar Set kopen voor persoonlijk of gezinsgebruik

5.3 De huidige garantie is met name niet van toepassing op tussenpersonen, installatiebedrijven die de goederen doorverkopen aan hun klanten of tweede kopers van de NP Solar Set.

5.4 Deze garantie bestaat ongeacht de beschikkingsbepalingen van het koopovereenkomstenrecht en eventuele niet-contractuele aansprakelijkheidsclaims. De huidige garantie is een onafhankelijke, vrijwillige en gratis service van de verkoper aan de eerste particuliere klanten van de NP Solar Set.

5.5 Voor zover deze garantievoorwaarden afwijken van de informatie op het gegevensblad, prevaleren de garantievoorwaarden.

5.6 Deze garantie geldt in principe wereldwijd en in die landen waar de NP Solar Set rechtstreeks door de verkoper op de markt is gebracht, met uitzondering van Australië, Noord-Amerika (vooral USA en Canada) en Midden-Amerika (inclusief Mexico) en het Caribisch gebied).

5.7 Voor Australië, Noord- en Midden-Amerika gelden alleen de specifieke garantievoorwaarden voor de betreffende regio. Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend binnen de toepasselijke garantieperiode. Verlenging van de garantieperiode, om welke juridische reden dan ook, is uitgesloten

b) Disclaimers / aansprakelijkheidsbeperkingen

5.8 De huidige garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op normale en juiste toepassing, installatie, gebruik en bovendien alleen onder normale gebruiksomstandigheden van de NP Solar Set

5.9 De geldigheid van de huidige garantievoorwaarden veronderstelt dat de operationele capaciteit, kwaliteit en constructie van de NP Solar Set niet worden beïnvloed of beïnvloed door maatregelen of gebeurtenissen. is verlaagd, welke buiten het gebruikelijke vallen en waarop de verkoper geen invloed heeft. Gebeurtenissen die de geldigheid van de huidige garantievoorwaarden en dus ook de aansprakelijkheid van de verkoper uitsluiten, omvatten met name:

 • Veranderingen en / of schade als gevolg van overmacht (storm, hagel, brand, stroomuitval, blikseminslag, overstromingen, sneeuw- of ijsschade, lawines, vorst, aardbevingen, stormen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen, insectenplagen en andere effecten van dieren en dergelijke)
 • Schade veroorzaakt door derden door vandalisme, diefstal en dergelijke.
 • Het niet naleven van de montage-instructies, de gebruikershandleiding van de elektriciteitsmeter en andere belangrijke informatie.
 • Verkeerde installatie van de NP Solar Set (vooral op daken of leuningen)
 • Wijzigingen in stekkerverbindingen en / of kabels.
 • Plaatsing van stekkerverbindingen op plaatsen die niet droog of beschermd zijn tegen weersinvloeden.
 • Aantasting door invloeden van buitenaf (zoals vuil, rook, zout, chemicaliën en soortgelijke verontreinigingen).
 • Verbinding met niet-identieke PV-units van andere fabrikanten.
 • Gebreken in het elektriciteitsnet waarop de NP Solar Set is of is aangesloten.
 • Gebruik met elektriciteitsnetten waarvoor de goederen niet zijn geprogrammeerd.
 • Onvoldoende ventilatie.

5.10 De aanname van de garantie veronderstelt ook dat de NP Solar Set correct is gebruikt voor het beoogde doel en dat de NP Solar Set geen tekenen van slijtage of gebreken vertoont buiten normaal gebruik en dat er geen schade is aan het serienummer en / of het productlabel . Bovendien moeten de montage-instructies en de gebruiksaanwijzing van de elektriciteitsmeter worden opgevolgd. Naleving van de “belangrijke informatie” die bij de NP Solar Set wordt geleverd, is ook een verplichte voorwaarde voor handhaving of voor het bestaan ​​van deze garantie

5.11 Garantieclaims kunnen niet aan derden worden overgedragen.

c) Garantiediensten

5.12 Indien er sprake is van een garantiegeval, zal de verkoper naar eigen inzicht de betrokken NP Solar Set vervangen door een functionele NP Solar Set van hetzelfde type (zogenaamde vervangende levering) of de gebreken verhelpen (zogenaamde rectificatie). Verdere en andere claims bestaan niet. Als het type van de NP Solar Set niet meer wordt geproduceerd op het moment van de garantieclaim, behoudt de verkoper zich het recht voor om een ander type te leveren (andere maat, vorm, kleur en / of prestatie toegestaan).

5.13 Voor een nieuw geleverde of gerepareerde NP Solar Set geldt alleen de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode.

d) Gebruik / handhaving van de garantie

5.14 Alle gevallen van garantie moeten schriftelijk aan de verkoper worden gemeld (New Power Energy AG, Brünigstrasse 114, CH-6060 Sarnen, telefoonnummer: +41 41 508 70 70; e-mailadres: office@np-energy.com)

5.15 Een voorwaarde voor de garantie is dat de particuliere klant het aankoopbewijs in het origineel aan de verkoper presenteert

5.16 Aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de garantie moeten binnen drie maanden na kennisname ervan worden ingediend. Laattijdige klachten worden niet in behandeling genomen. De tijdige ontvangst van de melding is bepalend voor de naleving van de opzegtermijn

5.17 Met betrekking tot de garantie en eventuele juridische geschillen die verband houden met deze garantie, is de wet van paragraaf 8.1 van toepassing

5.18 De klant heeft alleen het recht om de NP Solar Set te retourneren met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De klant draagt ​​de directe kosten van het terugzenden

5.19 De huidige garantiebepalingen zijn van toepassing op NP Solar Sets die zijn geleverd tussen 1 januari 2014 en de dag waarop de nieuwe garantiebepalingen in werking treden.

 II. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEVOORWAARDEN VOOR ANDERE PRODUCTEN

5.20 De aansprakelijkheid en garantie van de verkoper voor zijn andere producten (d.w.z. met uitzondering van de NP Solar Set) is gebaseerd op de wet uiteengezet in paragraaf 8.1. De verkoper geeft geen verdere garanties voor zijn andere producten (d.w.z. met uitzondering van de NP Solar Set) dan de toepasselijke dwingende wetgeving bepaalt. De garantie van de verkoper voor haar andere producten (d.w.z. met uitzondering van de NP Solar Set) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Anders zijn de secties 5.14 tot en met 5.18 analoog van toepassing op de bewering van eventuele wettelijke garantieclaims met betrekking tot de andere producten.

6. Betalingsregelingen

Betaling is mogelijk op verzoek van de klant op de volgende manieren:

 • Vooruitbetaling op de bankrekening van de verkoper vermeld in de orderbevestiging. De verkoper verstuurt de goederen pas na ontvangst van het volledige bedrag (inclusief verzendkosten).
 • De klant heeft de mogelijkheid om online bestellingen te betalen met VISA en MasterCard creditcards of PayPal.

7. Aansprakelijkheid voor online verbindingen

7.1 De verkoper verbindt zich ertoe in systemen, programma’s enz. Die haar toebehoren en waarop zij invloed heeft, beveiliging te bieden volgens de huidige technische status en de regels van gegevensbescherming te volgen

7.2 De koper dient zorg te dragen voor de beveiliging van de systemen, programma’s en gegevens die binnen hun invloedssfeer vallen. Kopers moeten wachtwoorden en gebruikersnamen voor derden geheim houden in hun eigen belang.

7.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor defecten en storingen waarvoor hij niet verantwoordelijk is, met name niet voor veiligheidsgebreken en operationele storingen van externe bedrijven waarmee hij werkt of waarvan hij afhankelijk is.

7.4 Verder is verkoper niet aansprakelijk voor overmacht, onoordeelkundig gebruik en veronachtzaming van risico’s van koper of derden, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen van koper of derden, extreme omgevingsinvloeden, inmenging van koper of inmenging door derden (virussen, wormen) etc.) die optreden ondanks de noodzakelijke huidige veiligheidsmaatregelen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Toepasselijk recht

8.1 Naast deze voorwaarden is het recht van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing op de contractuele relatie (Art. 120 IPRG); met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

Bevoegde rechtbank

8.2 Voor rechtsmiddelen van buitenlandse kopers zijn ofwel de rechtbanken van de woonplaats van de koper of de statutaire zetel van de verkoper verantwoordelijk (art. 16 lid 1 LugÜ).

8.3 De rechtbanken van de woonplaats van de koper zijn verantwoordelijk voor de rechtsmiddelen van de verkoper tegen de koper (art. 16 lid 2 LugÜ).

BIJLAGE I: 

Annuleringsbeleid in de zin van de EU-richtlijn consumentenrechten (richtlijn 2011/83 / EU)

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen (of, in het geval van een uniforme bestelling voor meerdere goederen, de laatste goederen) of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (New Power Energy AG, Brünigstrasse 114, CH-6060 Sarnen, telefoonnummer: +41 41 508 70 70; e-mailadres: office@np-energy.com) een duidelijke verklaring geven (een brief verzonden per post, telefax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (APPENDIX II) gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling over uw herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type bezorging heeft dan degene die we aanbieden) -de gekozen standaard levering), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we uw annulering van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting herroepingsrecht

In het bijzonder heeft de koper geen herroepingsrecht indien:

 Goederen worden geleverd die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke wensen;

 er worden verzegelde goederen geleverd die om gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd;

 Goederen worden geleverd die door levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd.

BIJLAGE II: Modelformulier voor herroeping in de zin van de EU-richtlijn consumentenrechten (richtlijn 2011/83 / EU)

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.

Aan: New Power Energy AG Telefoon: +41 41508 70 70

Brünigstrasse 114 e-mail: office@np-energy.com

CH-6060 Sarnen

Hierbij annuleer ik / wij het door mij / ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

Goederen informatie:

Nummer | Naam item:

Besteldatum:

Bestelnummer:

Goederen ontvangen op:


Totale prijs van de goederen

Uw persoonlijke gegevens:

Voor- en achernaam

Straat en huisnummer

Postcode

Stad en land

Datum